Rijksoverheid logo

Vergunningverlening onder de PAS

De PAS en AERIUS vereenvoudigen de vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming aanzienlijk.

Initiatiefnemers (en hun adviseurs) gebruiken AERIUS Calculator voor de onderbouwing van vergunningaanvragen voor ontwikkeling van economische activiteiten. Met de Calculator berekent de initiatiefnemer hoeveel stikstofemissie en -depositie een activiteit veroorzaakt en welke claim de activiteit legt op de beschikbare ontwikkelingsruimte. De resultaten van AERIUS worden als bijlage bij de vergunningaanvraag gevoegd. Bij het doen van de aanvraag doet de initiatiefnemer een beroep op de PAS. De PAS levert de onderbouwing dat de natuurdoelen van Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen. Dit maakt de - door de Wet natuurbescherming vereiste - passende beoordeling veel eenvoudiger.

Het bevoegd gezag gebruikt AERIUS bij het beoordelen van de aanvraag. Toegedeelde ontwikkelingsruimte wordt geregistreerd in AERIUS Register, zodat deze niet nog eens kan worden uitgegeven. Het bevoegd gezag is in de meeste gevallen een provincie en in enkele gevallen de Minister van Economische Zaken.

Is de depositie als gevolg van een nieuwe economische activiteit lager dan of gelijk aan de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar? Dan hoeft de initiatiefnemer geen vergunning aan te vragen. Voor de sectoren landbouw en industrie en voor infrastructuur geldt wel een meldingsplicht. De melding kan eenvoudig met AERIUS worden ingediend.

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook