Rijksoverheid logo

Samenwerkende partijen

De PAS pakt een probleem aan waar veel partijen bij zijn betrokken. In de PAS werken daarom ook veel partijen samen.

De PAS is een programma van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Defensie en de twaalf provincies. Het ministerie van Economische  Zaken is verantwoordelijk voor de sectoren landbouw en industrie, die een groot aandeel hebben in de Nederlandse stikstofuitstoot, maar ook voor het Nederlandse natuurbeleid. Bovendien is dit ministerie het bevoegd gezag (dat vergunningen verleent in het kader van de Wet natuurbescherming) voor een flink aantal van de betrokken Natura 2000-gebieden. Het Ministerie van EZ  heeft daarom het voortouw in de PAS. Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderhoudt het Nederlandse wegen- en waternet, waar een deel van de stikstofuitstoot vandaan komt. Het Ministerie van Defensie is betrokken omdat het over één van de Natura 2000-gebieden het bevoegd gezag uitoefent. De provincies vormen het bevoegd gezag voor de meeste gebieden. Zij zijn daarom nauw betrokken geweest in de ontwerpfase van de PAS. Ook waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn intensief betrokken.

Het Rijk en de provincies hebben de financiële afspraken voor de rijksbijdrage aan de PAS vastgelegd in het Decentralisatieakkoord en het Natuurpact (2013). De uitvoering, monitoring en bijsturing van de PAS worden ondersteund door het PAS-bureau. Dit bureau is ondergebracht bij de provinciale werkorganisatie BIJ12.

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook