Rijksoverheid logo

Ruimte voor economische groei

De PAS bepaalt dat een deel van de daling van de stikstofdepositie beschikbaar is voor economische groei. Dit noemen we depositieruimte.

Hoeveel depositieruimte is er? Uitgangspunt voor de PAS is de politieke keuze dat normale economische ontwikkeling mogelijk moet zijn. Voor het bepalen van de depositieruimte gaat de PAS uit van een economische groei van 2,5% per jaar in combinatie met het bestaande stikstofbeleid (zogenoemde bovenraming CBS). Hierbij is rekening gehouden met de verschillen in groei tussen sectoren en tussen regio’s. In dit scenario zorgt uitvoering van het bestaande stikstofbeleid voor een daling van de depositie bij bestaande activiteiten (zie figuur, het blauwe deel van de staven). Tegelijk zorgt de veronderstelde economische groei in het scenario voor depositieruimte voor nieuwe of uitbreiding van bestaande economische activiteiten (rode deel van de staven). Netto vertoont de depositie in dit scenario een dalende lijn.

Deze benadering heeft een belangrijke betekenis: met de berekende depositieruimte in combinatie met het staande stikstofbeleid kan de economie met 2,5% per jaar groeien, zonder dat de beoogde depositiedaling in gevaar komt.

Maar dat is niet het enige. Bovenop het bestaande beleid voorziet de PAS in een aanvullend pakket landbouwmaatregelen waardoor de depositie nog extra daalt. De PAS bepaalt dat de helft hiervan ten goede komt aan natuur en de andere helft mag worden gebruikt voor ontwikkeling van economische activiteiten (zie figuur, het groene deel van de staven). Dit is de tweede component van de depositieruimte.

Geen beschrijving

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook