Rijksoverheid logo

Review herstelstrategieën

De herstelstrategieën voor habitattypen en leefgebieden zijn getoetst door een wetenschappelijke internationale reviewcommissie.

De herstelstrategieën voor habitattypen en leefgebieden zijn opgesteld met behulp van de beste beschikbare ecologische kennis uit de wetenschap en de praktijk in Nederland en onderworpen aan een toets van een wetenschappelijke internationale reviewcommissie. Deze commissie is gevraagd te oordelen over:

  • de verwerking van de relevante inzichten uit de wetenschap en de praktijk in de strategieën;
  • de correcte verwerking van deze basiskennis tot inhoudelijk juiste conclusies in de herstelstrategieën;
  • de aanwezigheid van mogelijke aanvullingen ten opzichte van de inhoud van de ontwerp-herstelstrategieën;
  • de correcte weergave van de kennislacunes en een transparante omgang daarmee;
  • de aanwezigheid van correcte handvatten en informatie voor toepassing in de praktijk;
  • de mogelijkheden om zonodig de wetenschappelijke soliditeit en bruikbaarheid van het rapport te vergroten.

De commissie heeft haar beoordeling in drie rondes uitgevoerd. Het eerste onderzoek had betrekking op de ontwerp-herstelstrategieën voor habitattypen, het tweede op de ontwerp-herstelstrategieën voor leefgebieden en de landschapsecologische inbedding van de herstelstrategieën en tenslotte het derde op de definitieve herstelstrategieën. De commissie heeft de herstelstrategieën op alle onderwerpen positief beoordeeld, waarbij zij aandachtspunten voor de toekomst heeft geformuleerd. De bevindingen van de commissie zijn neergelegd in drie rapporten: Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitats in Natura 2000, Afsluitend oordeel (2014), aanvulling op eerdere bevindingen (2013), evaluatie reviewcommissie (2011). De herstelstrategieën worden in de komende jaren op basis van ervaring in de praktijk en nieuwe wetenschappelijk inzichten actueel gehouden.