Rijksoverheid logo

Praktische informatie

Waarom een partiële herziening? 

Het Programma Aanpak Stikstof maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor is geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof nodig is, inclusief actualisatie van de gebiedsanalyses. Met de herziening blijft het programma gebaseerd op de meest actuele inzichten.
Het belangrijkste inhoudelijke onderdeel van de actualisatie is het aanvullen van de al in AERIUS opgenomen leefgebieden met recent beschikbaar gekomen kaarten van leefgebieden van soorten. Daarmee zijn de kaarten van alle voor stikstof gevoelige leefgebieden compleet. Daarnaast zijn enkele emissiefactoren geactualiseerd en enkele wijzigingen in de lijst prioritaire projecten doorgevoerd.

Hoe dient u een zienswijze in?

Er zijn drie manieren om een zienswijze op de gewijzigde onderdelen in te dienen:

Bij voorkeur digitaal :
Een zienswijze dient u in via internet. Hiervoor gebruikt u het digitaal formulier. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging.

Of schriftelijk :
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. afdeling Natura 2000
Postbus 40225
8004 DE  Zwolle

Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres en postcode.

Of telefonisch :
Ook is het mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen. In dit geval neemt u contact op met het klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:
088 042 42 42, bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – en 17.00 uur.
Een mondelinge reactie wordt op dezelfde wijze behandeld als een schriftelijke reactie.

In alle gevallen ontvangt u een ontvangstbevestigingsbrief van uw zienswijze. Daarin wordt u tevens geïnformeerd over de verdere procedure.

De procedure

  1. Het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof ligt ter inzage vanaf 14 juli 2017 tot en met 8 september 2017. Dit is de formele periode waarin zienswijzen kunnen worden ingediend.
  2. Alle zienswijzen worden vervolgens bekeken en beoordeeld.
  3. De antwoorden worden gebundeld en komen in een Nota van Antwoord. Iedere inspreker krijgt bericht wanneer deze beschikbaar is.
  4. Na de inspraak wordt de wijziging van het programma vastgesteld.

Meer informatie over de terinzagelegging van het ontwerp herziening Programma Aanpak Stikstof vindt u in de Inspraakwijzer.