Rijksoverheid logo

PAS vastgesteld

Het programma aanpak stikstof 2015-2021, dat op 1 juli 2015 in werking is getreden, is partieel herzien. Dit hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu, handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie en Gedeputeerde Staten van de provincies besloten. Het besluit is op 16 maart 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Het partieel herziene programma is vanaf 17 maart 2017 in werking.

In de PAS werken Rijk (EZ, IenM, Defensie), provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan een evenwicht tussen een veerkrachtige natuur en een gezonde economie. Met de PAS wordt de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden, voor zo ver die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor economische activiteiten in de buurt van die gebieden.

Waarom een partiële herziening?

Het Programma Aanpak Stikstof maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor is geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof nodig is, inclusief actualisatie van de gebiedsanalyses. Toelichting op de actualisatie van AERIUS Monitor.

Het programma

Het vastgestelde programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Nota van Antwoord

Het partieel herziene programma heeft van 7 november 2016 t/m 18 december 2016 ter inzage gelegen. Totaal zijn er 16 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn gebundeld en zijn (geanonimiseerd) beantwoord in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord behorende bij vorige terinzageleggingen kunt u hier vinden.

Plan MER

Voor de PAS is een Plan MER (milieueffectrapportage) opgesteld. De Plan-MER geeft de te verwachten milieueffecten weer van de PAS. Onderdeel ervan is een Passende beoordeling. De Plan MER, inclusief een aanvulling daarop, is getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). Op 1 juni 2015 heeft de commissie haar definitieve advies gepubliceerd.

Plan-MER (deel I)

Passende Beoordeling (deel II)

Aanvullingen op de Plan-MER

Aanvulling op de Plan-MER

Aanvullende berekeningen buitenland en actualisatie AERIUS Monitor

Aanvullende berekening op basis van de definitieve versie van AERIUS Monitor 15

Achtergrondrapporten

Achtergrondrapport 1 Methodiek

Achtergrondrapport 2 Biomassa, energie en klimaat

Achtergrondrapport 3 Bodem en water

Achtergrondrapport 4 LCA

Achtergrondrapport 5 Natuur

Achtergrondrapport 6 Woon- en leefmilieu

Monitoring

De resultaten van de PAS worden de gehele looptijd van het programma nauwkeurig gevolgd. De aanpak hiervan is beschreven in het monitoringsplan.

Vergunningverlening en gebruik AERIUS

Vanaf 1 juli 2015 kunnen natuurvergunningen onder de PAS worden aangevraagd en meldingen worden gedaan bij de provincies en sommige gevallen het Rijk. Voor vergunningaanvragen en verlening wordt gebruik gemaakt van het rekeninstrument AERIUS. In de Regeling natuurbescherming zijn onder andere regels opgenomen over het gebruik van AERIUS. De regeling is gewijzigd naar aanleiding van de actualisatie van AERIUS en de prioritaire projectenlijst. De wijziging Regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. In het “Besluit natuurbescherming" staan onder andere nadere regels over de programmatische aanpak stikstof.

Website “PAS in uitvoering”

Voor meer informatie over de uitvoering van de PAS kunt u terecht op de website “PAS in uitvoering”.

Oude versies

De oude versies van het Programma Aanpak Stikstof en de gebiedsanalyses vindt u hier.  Ook de Nota van Antwoord behorende bij de voorgaande terinzageleggingen kunt u daar vinden.