Rijksoverheid logo

Opdracht voor een programmatische aanpak

In 2007 heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het in samenwerking met de provincies ontwikkelde “Toetsingskader ammoniak en Natura 2000” aan de Tweede Kamer aangeboden. Het toetsingskader beoogde duidelijkheid te bieden over uitbreiding van veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden, voor zover het ammoniak betrof. Dit toetsingskader stuitte in 2008 op bezwaren van de Raad van State. Dit was aanleiding voor eerst een taskforce onder leiding van de heer Trojan en daarna een adviesgroep onder leiding van de heer Huys. Deze hebben aanbevelingen gedaan om de problematiek via een programmatische benadering op te lossen.

De opdracht tot vaststelling van een programma aanpak stikstof is uiteindelijk in de wet opgenomen via de op 31 maart 2010 in werking getreden Crisis- en herstelwet. De voorschriften over het programma aanpak stikstof zijn bij de behandeling van het voorstel voor een Crisis- en herstelwet door de Tweede Kamer bij amendement van de leden Samsom en Koopmans in dat wetsvoorstel opgenomen.