Rijksoverheid logo

Inwerkingtreding PAS 2015-2021

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het PAS, is in 2014/2015 de programmatische aanpak verankerd in wet- en regelgeving. De toen vigerende Wet natuurbescherming 1998 is gewijzigd en er is specifieke uitvoeringsregelgeving voor het PAS vastgesteld: het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en de Regeling programmatische aanpak stikstof.

Het ontwerp Programma Aanpak Stikstof is van 10 januari 2015 tot 20 februari 2015 ter inzage gelegd. De documenten die ter inzage lagen waren het Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, inclusief de gebiedsanalyses, de Plan-MER (milieueffectrapportage), inclusief passende beoordeling en de achtergronddocumenten bij de Plan-MER. Tijdens de terinzagelegging zijn twaalf provinciale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Met zo’n 75 tot 300 bezoekers per avond hebben deze grote belangstelling getrokken. Velen lieten zich informeren over het systeem van het PAS, de gebiedsanalyses, de vergunningverlening en AERIUS.

Op 26 maart 2015 heeft de Commissie m.e.r. een voorlopig advies gepubliceerd. Na toetsing van een aanvulling op de MER, is op 1 juni 2015 het definitief advies gepubliceerd.

In een AO op 1 april 2015 bleek dat de Tweede Kamer het voorliggende ontwerp PAS voldoende ondersteunde. Op 10 juni 2015 is het PAS vastgesteld door de Staatssecretaris van EZ en de Minister van IenM in overeenstemming met gedeputeerde staten van de 12 provincies en de minister van Defensie. Het besluit is op 29 juni 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en het programma trad op 1 juli 2015 in werking. De inmiddels verouderde documenten behorende bij deze inwerkingtreding zijn hier te vinden.