Rijksoverheid logo

Programma Aanpak Stikstof

Deze website wordt binnenkort opgeheven!

Voor beleidsinformatie omtrent het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kunt u dan terecht op de website ‘Beschermde Natuur in Nederland’, eveneens van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor informatie met betrekking tot de uitvoering van de PAS kunt u terecht op de website van BIJ12.

Terinzagelegging ontwerp partiële herziening PAS

Van 14 juli 2017 tot en met 7 september 2017 lag het ontwerp partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof ter inzage. U kon in deze periode uw mening over de wijziging van het programma geven door een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden op dit moment bekeken en beoordeeld. Lees verder

Het huidige programma

Het  programma is in werking getreden na de partiële herziening van 17 maart 2017 en bestaat uit de volgende onderdelen:

Vergunningverlening en gebruik AERIUS

Onder de PAS kunnen meldingen worden gedaan en natuurvergunningen worden aangevraagd bij de provincies en in sommige gevallen bij het Rijk. Voor vergunningaanvragen en -verlening wordt gebruik gemaakt van het rekeninstrument AERIUS.
In de Regeling natuurbescherming zijn onder andere regels opgenomen over het gebruik van AERIUS. De Regeling is gewijzigd naar aanleiding van de actualisatie van AERIUS en de prioritaire projectenlijst. De wijziging Regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Monitoring

De resultaten van de PAS worden de gehele looptijd van het programma nauwkeurig gevolgd. De aanpak hiervan is beschreven in het monitoringsplan.

Website “PAS in uitvoering”

Voor meer informatie over de uitvoering van de PAS kunt u terecht op de website “PAS in uitvoering”.

Over welke natuurgebieden gaat de PAS?

In de PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofgevoelig habitattype voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden. Klik op de afbeelding voor een overzicht.

Geen beschrijving


Geen beschrijving

AERIUS toont depositie van nieuw project:

AERIUS is het instrument dat de invloed van een nieuwe stikstofbron op de omgeving in beeld brengt: tot hoeveel depositie op welke plaats leidt een nieuw te vestigen emissiebron?
AERIUS wordt gebruikt door aanvragers en verleners van vergunningen, en door degenen die controleren of de ontwikkeling van de depositie rond een bepaald Natura 2000-gebied binnen de afgesproken grenzen blijft. Lees verder op http://www.aerius.nl/

Geen beschrijving

Klik hier voor toegang tot de AERIUS Calculator:

klik hier om snel naar AERIUS Monitor  te gaan.

Logo herstelstrategieën

Herstelstrategieën helpen habitattypen er bovenop

Naast minder stikstof zijn er andere factoren die helpen om bedreigde habitattypen in de Natura 2000-gebieden op te laten leven. Om die te stimuleren zijn herstelmaatregelen opgesteld en gebundeld in herstelstrategieën. Lees verder

Samenwerkende partners

Bij het ontwerpen van de PAS zijn verschillende partijen vanuit de overheid betrokken. Dat zijn de ministeries van IenW en van LNV - nationaal verantwoordelijk voor milieu en infrastructuur resp. natuur en landbouw - de provincies omdat zij vaak het bevoegd gezag zijn bij het verlenen van vergunningen, en de ministeries van Defensie en opnieuw IenW en LNV omdat zij in de overige gevallen het bevoegd gezag uitoefenen over natuurgebieden.

De PAS....

  • Waarborgt dat Natura 2000-doelen worden gehaald
  • Trekt vergunningverlening Wet natuurbescherming vlot

  • Vereenvoudigt vergunningverlening rond stikstof en natuur

  • Biedt gebruiksvriendelijk rekeninstrument AERIUS voor vergunningverlening

  • Biedt duidelijkheid en zekerheid aan initiatiefnemers