Rijksoverheid logo

Hoe werkt de PAS?

De PAS steunt op twee pijlers om de doelen van Natura 2000 zeker te stellen: daling van stikstofdepositie en ecologische herstelmaatregelen. Een deel van de daling mag worden gebruikt voor nieuwe economische activiteiten.

De PAS combineert twee manieren om de natuurdoelen van Natura 2000 zeker te stellen:

    • Het blijvend laten dalen van de stikstofdepositie door het nemen van maatregelen aan de bron
    • Het uitvoeren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur

De PAS bepaalt ook dat een deel van de daling van de stikstofdepositie mag worden ingezet voor nieuwe projecten of projecten waarin uitbreiding van bestaande stikstofemissie aan de orde is. Dit noemen we de ontwikkelingsruimte. Op deze manier blijft de stikstofdepositie dalen, terwijl er ook ruimte is voor de gewenste economische ontwikkeling. En daarmee ook voor investeringen in schonere productietechnieken, zoals emissie-arme stalsystemen in de veehouderij. Zo ontstaat een evenwichtige benadering, waarbij economische activiteiten mogelijk blijven onder voorwaarde dat de gestelde natuurdoelen worden gehaald.

De kracht van de PAS: een totaalplan
De PAS is een totaalplan waarmee zowel ecologie als economie vooruit kunnen. De PAS verbindt maatregelen voor depositiereductie van stikstof en ecologisch herstel met het creëren van ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

De PAS maakt inzichtelijk dat Nederland met een totaalpakket aan bestaand en aanvullend stikstofbeleid en ecologische herstelmaatregelen ervoor zorgt dat de Europese natuurdoelen worden gehaald. En binnen dat totaal aan maatregelen schept de PAS tegelijk ruimte voor nieuwe en uitbreiding van bestaande economische activiteiten. Uitvoering van de herstelmaatregelen is een wettelijke plicht voor de betrokken overheden en de PAS wordt geborgd via monitoring en bijsturing. Dit alles maakt de PAS als totaalplan ambitieus, maar ook realistisch.

Individuele initiatiefnemers kunnen een beroep doen op de PAS (lees: het totaalplan) bij hun vergunningaanvraag voor nieuwe en uitbreiding van bestaande activiteiten. De PAS levert dan de onderbouwing dat er geen natuurdoelen in gevaar komen.

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook