Rijksoverheid logo

Herstelstrategieën:

Deel III Landschapsecologische inbedding van de herstelstrategieën

Deel III  bestaat uit beschrijvingen van landschappen en de ecologische gradiënten daar in.
Deze beschrijvingen ondersteunen de keuze van herstelmaatregelen op landschappelijke schaal.
De teksten kunnen worden gebruikt om de landschapsecologische analyse - die al onderdeel
is van de gebiedsanalyses - verder te versterken.

Inleiding en leeswijzer
Inhoudsopgave deel III

Literatuur

1 Heuvellandschap

2 Droog Zandlandschap

3 Nat Zandlandschap

4 Beekdallandschap

5 Rivierenlandschap

6 Laagveenlandschap

7 Droog Duinlandschap

8 Nat Duin- en kustlandschap