Rijksoverheid logo

Herstelstrategieën:

Deel II Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitats

Inhoudsopgave Deel II

Leeswijzer

Literatuur deel 1 Stikstofgevoelige habitattypen

Literatuur deel 2 Stikstofgevoelige leefgebieden

Bijlagen

Stappenplan leefgebieden analyse

Deel II-1 Stikstofgevoelige habitattypen

Habitattype

ID Naam, subnaam

H1310A

Zilte pionier (zeekraal)

H1310B

Zilte pionier (zeevetmuur)

H1320

Slijkgras

H1330A

Schorren (buitendijks)

H1330B

Schorren (binnendijks)
H2110Embryonale duinen
H2120Witte duinen
H2130AGrijze duinen, kalkrijk
H2130BGrijze duinen, kalkarm
H2130CGrijze duinen, heischraal
H2140ADuinheiden met kraaihei, vochtig
H2140BDuinheiden met kraaihei, droog
H2150Duinheiden met struikhei
H2160Duindoornstruwelen
H2170Kruipwilgstruwelen
H2180ADuinbossen, droog
H2180BDuinbossen, vochtig
H2180CDuinbossen, binnenduinrand
H2190AVochtige duinvalleien, open water
H2190BVochtige duinvalleien, kalkrijk
H2190CVochtige duinvalleien, ontkalkt
H2310Stuifzandheiden met struikhei,
H2320Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
H2330Zandverstuivingen
H3110Zeer zwakgebufferde vennen
H3130Zwakgebufferde vennen
H3140Kranswierwateren
H3150Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
H3160Zure vennen
H4010AVochtige heiden, hogere zandgronden
H4010BVochtige heiden, laagveengebied
H4030Droge heiden
H5130Jeneverbesstruwelen
H6110Pionierbegroeiingen op rotsbodem
H6120Stroomdalgraslanden
H6130Zinkweiden
H6210Kalkgraslanden
H6230Heischrale graslanden
H6410Blauwgraslanden
H6430CRuigten en zomen, droge bosranden
H6510AGlanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver
H6510BGlanshaver- en vossenstaarthooilanden, grote vossenstaart
H7110AActieve hoogvenen, hoogveenlandschap
H7110BActieve hoogvenen, heideveentjes
H7120Herstellende hoogvenen
H7140AOvergangs- en trilvenen, trilvenen
H7140BOvergangs- en trilvenen, veenmosrietlanden
H7150Pioniervegetaties met snavelbiezen
H7210Galigaanmoerassen
H7220Kalktufbronnen
H7230Kalkmoerassen
H9110Veldbies-beukenbossen
H9120Beuken-eikenbossen met hulst
H9160AEiken-haagbeukenbossen, hogere zandgronden
H9160BEiken-haagbeukenbossen, heuvelland
H9190Oude eikenbossen
H91D0Hoogveenbossen
H91E0BVochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen
H91E0CVochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen
H91F0Droge hardhoutooibossen

Deel II-2 Stikstofgevoelige leefgebieden

Een groot deel van de herstelstrategieën voor habitattypen zijn tevens bedoeld als herstelstrategie voor het leefgebied van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Waar de stikstofgevoelige leefgebieden van deze soorten (deels) niet samenvallen met habitattypen, zijn aanvullend onderstaande 14 herstelstrategieën voor leefgebieden opgenomen. Raadpleeg het Stappenplan Leefgebieden Analyse en gebruik daarbij ook de Bijlagen van Deel II om te bepalen of een soort gebruikmaakt van een stikstofgevoelig leefgebied en welke strategieën dus van toepassing zijn.

Lg01 Permanente bron & langzaam stromende bovenloop
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat
Lg03 Zwakgebufferde sloot
Lg04 Zuur ven
Lg05 Grote-zeggenmoeras
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland
Lg09 Droog struisgrasland
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen
Lg13 Bos van arme zandgronden
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden