Rijksoverheid logo

Herstelstrategieën - Achtergronddocumenten


Urgente maatregelen

Urgente maatregelen voor Habitattypen - Behoud van urgent bedreigde typische soorten en vegetatietypen
Dit rapport (Alterra-rapport 2278) behandelt maatregelen die kunnen leiden tot het behoud van typische
soorten van habitattypen de Habitatrichtlijn, die op korte termijn uit Nederland
dreigen te verdwijnen. Bovendien worden enkele vegetatietypen behandeld die deel
uitmaken van Habitattypen en eveneens op korte termijn uit Nederland dreigen te
verdwijnen.

Landschapsecologische systeemanalyse

De  Landschapsecologische systeemanalyse (LESA) is bedoeld als handleiding voor de methodische aanpak van landschaps­ecologische analyses in ons land. U kunt de LESA gebruiken als leidraad bij het uitvoeren van de gebiedsanalyse. De gedetailleerdheid en uitgebreidheid van de analyse is evenwel afhankelijk van uw gebied en uw vraagstelling. Indien u de LESA gebuikt bij de gebiedsanalyse van de Toolkit Herstelstrategieën, zult u selectief moeten zijn in het gebruik en keuze van de te behandelen relevante aspecten.