Rijksoverheid logo

Herstelmaatregelen voor de natuur

De PAS voorziet voor elk van de 118 betrokken Natura 2000-gebieden in een ambitieus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen.

Ondanks de belangrijke daling van de stikstofdepositie zal deze in veel gevallen toch hoog blijven. Om de natuurdoelen toch te kunnen halen, vormen ecologische herstelmaatregelen een essentieel en onlosmakelijk onderdeel van de PAS. Deze maatregelen zorgen er mede voor dat de habitats niet verder achteruitgaan en er zicht is op herstel.

De maatregelpakketten zijn gebaseerd op landelijk voor de PAS opgestelde herstelstrategieën. Daarin is een grote hoeveelheid wetenschappelijke kennis uit binnen- en buitenland bijeengebracht over de effecten van stikstofdepositie uit de lucht op natuur en over de mogelijkheden om die effecten te verkleinen. Voor elk van de 69 stikstofgevoelige habitats die in Nederland voorkomen, is een strategie uitgewerkt. De herstelstrategieën van de PAS zijn in een internationale review beoordeeld als effectieve strategieën om de natuurkwaliteit te behouden en verbeteren.

De maatregelen kunnen erop zijn gericht de stikstof die zich in de loop der jaren in de bodem heeft opgehoopt, versneld te verwijderen door bijvoorbeeld maaien of plaggen. Ze kunnen ook dienen om de algehele toestand van de habitats te verbeteren, zodat ze beter bestand zijn tegen te hoge depositie. Denk aan het weer laten stuiven van duinen of aan hydrologische maatregelen binnen en buiten de gebieden.

De herstelmaatregelen van de PAS zijn allesbehalve vrijblijvend. Omvang, wijze van uitvoering, locatie en periode worden vastgelegd in de gebiedsanalyses. Uitvoering van de maatregelen is een wettelijke verplichting voor de betrokken overheden. Vanzelfsprekend zijn terreinbeherende organisaties en waterschappen zeer nauw betrokken bij het hele traject van opstellen en uitvoeren van de maatregelen.

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook