Rijksoverheid logo

Documenten

Op deze pagina treft u documenten die van belang zijn in het proces waarin de PAS tot stand komt. Het zijn soms publikaties, maar vaak ook werkdocumenten die nog niet hun definitieve vorm hebben bereikt. Zulke werkdocumenten zullen regelmatig worden aangepast. Bij eventueel gebruik kunt u het beste de datum en/of het versie-nummer noteren. Zo kunt u het gemakkelijk zien wanneer er nieuwe versies beschikbaar worden gemaakt.

Handreiking passende beoordeling stikstofaspecten bestemmingsplannen
Er is een handreiking opgesteld over de passende beoordeling van het stikstofaspect in bestemmingsplannen in het licht van de PAS. Deze handreiking gaat in op de vragen 1) wanneer vanuit de optiek van stikstofbelasting een passende beoordeling moet worden opgesteld voor een bestemmingsplan en 2) wat deze toets moet inhouden. In de handreiking wordt ingegaan op de gevolgen van de programmatische aanpak stikstof (PAS) voor deze toets. Zij biedt aan het eind praktische aanwijzingen voor de toetsing.

Trends in ammoniakconcentraties en -emissies; een quick scan (rapport Commissie Deskundigen Meststoffenwet)

Rapport stikstofworkshop van het EU Natura 2000 Biogeographical Process voor de Atlantische regio, gehouden in december 2013.

Oplegnotitie reikwijdte en detailniveau voor het plan-MER over de PAS
Definitief onderzoeksvoorstel voor de milieueffectrapportage (plan-MER) voor de PAS. De plan-MER wordt opgesteld ter voorbereiding op de besluitvorming over de PAS. De notitie beschrijft op welke wijze en tot welk detailniveau de milieueffecten worden geanalyseerd. De concept notitie werd in het voorjaar 2013 ter inzage gelegd. In dit definitieve onderzoeksvoorstel zijn de ontvangen zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. per punt verwerkt.

Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau
Notitie in het kader van het proces om een milieueffectrapportage (plan-MER) op te stellen voor de gehele PAS. De aanleiding en aanpak van het milieueffectentraject worden beschreven. Ook is aangegeven op welke wijze en tot welk detailniveau de milieueffecten worden beschreven. De notitie ligt tot 27 mei 2013 ter inzage voor het indienen van eventuele zienswijzen.

Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000
Op 18 januari verscheen bij Alterra het rapport waarin de meest actuele kritische depositiewaarden voor stikstof zijn opgenomen. De getallen waren al bekend en ook opgenomen in AERIUS, maar het rapport geeft ook de toelichting erbij.

Economisch perspectief van de PAS
De PAS zal jaarlijks honderd tot tweehonderd miljoen euro meer opbrengen dan hij kost. Dat blijkt uit onderzoek van het LEI Wageningen UR, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Natura 2000 in Nederland: juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplanprocessen

Rapport van Planbureau voor de Leefomgeving, de universiteiten van Maastricht en Utrecht, en Alterra.  Aangeboden aan de Tweede Kamer, verschenen op 12 april 2011.

PBL/LEI-rapport Verkenning van aanvullende maatregelen in kader PAS Verkenning van de gevolgen van mogelijke aanvullende stikstofmaatregelen, uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het LEI 

De PAS: Eenvoudig Beter

Presentatie gebruikt tijdens de werksessie over de PAS tijdens de IenM MER dag van 30 oktober 2013.

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook