Rijksoverheid logo

Blijvende daling van stikstofdepositie

Met bestaand beleid en een aanvullend PAS-pakket aan landbouwmaatregelen zorgt Nederland ervoor dat de jarenlange daling van de stikstofdepositie de komende decennia doorzet.

De grootste bron van stikstof in natuurgebieden is ammoniak (NH3). Daarnaast dragen de sectoren verkeer en vervoer (inclusief scheepvaart) en industrie bij door uitstoot van stikstofoxiden (NOx).  Sinds de jaren 80 is de emissie en daarmee ook de depositie van stikstof in Nederland met meer dan 50% gedaald. Dit is het resultaat van nationaal, provinciaal en Europees beleid en de inspanningen van het bedrijfsleven om de uitstoot aan de bron te verminderen. De daling zal zich naar verwachting de komende jaren voortzetten, zij het wat minder snel. Hoewel ongeveer een derde deel van de stikstofdepositie afkomstig is uit het buitenland, is Nederland netto exporteur van stikstof. Ook de buitenlandse component in de Nederlandse stikstofdepositie is de afgelopen decennia fors afgenomen en zal dat de komende jaren naar verwachting blijven doen. Het belangrijkste bestaande beleid om de uitstoot van stikstof terug te dringen bestaat uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, de AMvB Huisvesting, het Besluit gebruik meststoffen, de NEC-richtlijn en de Richtlijn Industriële Emissies.

Bovenop het bestaande beleid geeft de PAS met een pakket landbouwmaatregelen nog een extra impuls aan de daling van de stikstofdepositie. De maatregelen moeten zorgen voor een extra vermindering van de uitstoot van 10 kiloton stikstof per jaar. Het gaat om aanpassingen in voer en management, de dierhuisvesting (stallen) en de mestaanwending.

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook