Rijksoverheid logo

AERIUS

AERIUS is het online rekeninstrument van de PAS. AERIUS ondersteunt de vergunningverlening, de monitoring van de PAS en ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof.

Op basis van de locatie en de kenmerken van stikstof-emitterende bronnen berekent AERIUS de emissies, verspreiding en depositie van stikstof. Door de depositiekaart te combineren met de habitatkaart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, ontstaat een beeld van de stikstofbelasting van de habitats. De betrouwbaarheid, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van AERIUS zijn onderzocht in een drietal evaluaties: een internationale review, een review door TNO en een acceptatietest door toekomstige gebruikers georganiseerd door het IPO.

AERIUS is gebruikt bij het opstellen van de 118 gebiedsanalyses van de PAS. AERIUS ondersteunt ook de uitvoeringsfase van de PAS:

    • AERIUS Calculator berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op de omringende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De Calculator ondersteunt de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet.
    •   In AERIUS Register legt het bevoegd gezag de beschikbare en uitgegeven ontwikkelingsruimte vast.
    •  Met AERIUS Monitor wordt bijgehouden of de beoogde daling van de stikstofdepositie daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
    • AERIUS Scenario ondersteunt de ontwikkeling van bestemmingsplannen en structuurvisies. Verschillende scenario‚Äôs voor bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of havenuitbreiding kunnen worden vergeleken op hun stikstofdepositie.
    • AERIUS Connect maakt een optimale uitwisseling mogelijk van data met overheden en het bedrijfsleven.

Voor meer informatie over AERIUS, zie AERIUS.nl

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook