Rijk en agrarische sector geven handen en voeten aan PAS-convenant

maandag 23 juni 2014

Het Rijk en het landbouwbedrijfsleven werken hard aan het operationeel maken van de dit voorjaar gesloten overeenkomst over generieke maatregelen voor reductie van de stikstofemissie. De sector richt zich vooral op het introduceren, verspreiden en implementeren van instrumenten voor voer- en managementmaatregelen. Het Rijk werkt aan de aanpassing van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit huisvesting.

Voor de voer- en managementmaatregelen ontwikkelt de landbouwsector twee nieuwe certificaten voor weidegang. Ook wordt gewerkt aan verdere introductie van de KringloopWijzer en ontwikkeling van andere bedrijfsmanagementtools, onder meer geïnspireerd op de Proeftuin Overijssel. Verder steken de landbouworganisaties veel energie in communicatie naar ondernemers via persberichten, agendering van het onderwerp op bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Het ministerie van EZ heeft de Kamer al geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot aanscherping van het Besluit gebruik meststoffen. IenM zet momenteel de laatste stappen voor de aanpassing van het Besluit huisvesting en streeft er naar om kort na de zomer de Kamer daarover te informeren.

Vinger aan de pols

Inmiddels zijn ook de eerste stappen gezet voor de monitoring van de uitvoering van de maatregelen. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet speelt een belangrijke rol bij de aanlevering van benodigde data hiervoor. Uiteraard wordt de monitoring gekoppeld aan de activiteiten van het PAS-bureau voor de monitoring van de voortgang van de PAS.

Om de voortgang te volgen is een projectgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en EZ. De groep is in juni voor de eerste keer bijeengekomen.

Meer informatie:

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook