'Rapport-Backes ondersteunt lijn van PAS'

dinsdag 20 september 2011

'In het algemeen ondersteunt het rapport van de commissie onder leiding van professor Backes de lijn die ik met de PAS heb ingezet.' Dat concludeert staatsecretaris Henk Bleker in een brief aan de Tweede Kamer van 13 september. De commissie was aan het werk gegaan op verzoek van de staatsecretaris naar aanleiding van vragen vanuit de Kamer.

Volgens het rapport is een programmatische aanpak dringend nodig, schrijft Bleker. De auteurs steunen die aanpak en antwoorden op een van de vragen vanuit de Kamer dat het behalen van de Kritische Depositiewaarde (KDW) geen doel op zichzelf moet zijn. 'Stikstofdepositie is niet de enige voorwaarde om een verdere achteruitgang van de kwaliteit van een Natura 2000-gebied te voorkomen en een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats te verzekeren', aldus de brief van de bewindsman. Het rapport concludeert dat het binnen de geschetste aanpak van de PAS mogelijk is ontwikkelruimte toe te kennen. Ook constateert het rapport dat het mogelijk is voor projecten vergunning te verlenen als de KDW wordt overschreden. Het rapport biedt ook de uitkomsten van een vergelijking met andere EU-landen die de commissie maakte naar aanleiding van de vragen van de vaste kamercommissie.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook