PAS per 1 juli van start

maandag 29 juni 2015

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Dit hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu, handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie en Gedeputeerde Staten van de provincies besloten. Het besluit is op 29 juni gepubliceerd in de Staatscourant.

Het vastgestelde programma, MER en Nota van antwoord

Het vastgestelde programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Programma Aanpak Stikstof 2015-2021

Gebiedsanalyses

Voor het Programma Aanpak Stikstof is een Plan MER (milieueffectrapportage), inclusief passende beoordeling opgesteld.

Het programma heeft van 10 januari 2015 t/m 20 februari 2015 ter inzage gelegen. Totaal zijn er 561 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn gebundeld en zijn (geanonimiseerd) beantwoord in de Nota van Antwoord.

Vergunningverlening en gebruik AERIUS

Vanaf 1 juli kunnen de eerste Natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden aangevraagd en meldingen worden gedaan bij de provincies en sommige gevallen het Rijk.
Voor vergunningaanvragen en verlening wordt gebruik gemaakt van het rekeninstrument AERIUS.
Op 17 juni is in de Staatscourant  de “Regeling programmatische aanpak stikstof” gepubliceerd waarin onder andere regels zijn opgenomen over het gebruik van AERIUS.  

Monitoring

De resultaten van de PAS worden de gehele looptijd van het programma nauwkeurig gevolgd. De aanpak hiervan is beschreven in het monitoringsplan.

Website “PAS in uitvoering”

Voor meer informatie over de uitvoering van de PAS kunt u vanaf heden terecht op de website “PAS in uitvoering”.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook