'PAS is juiste en werkbare aanpak; nu concreet maken'

dinsdag 05 juli 2011

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vindt de PAS 'een juiste en werkbare aanpak'. De commissie was vanuit de PAS om advies gevraagd. 'Maak de definitieve PAS concreet, zodat de impasse tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming daadwerkelijk wordt doorbroken,' adviseert ze in haar rapport dat binnenkort aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

De Commissie voor de m.e.r. is een onafhankelijke commissie van deskundigen, die adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages.
De ambitie om economische ontwikkelruimte te creëren en ook natuurdoelen te halen is groot, constateert de commissie. 'De PAS vraagt om aanzienlijke maatregelen en forse inspanningen over een lange termijn.' Daarom is het van groot belang om de PAS concreet te maken. Voor een duurzame economische groei is namelijk zekerheid nodig over het behalen van natuurdoelen (Natura 2000). Daarom geeft de commissie een aantal concrete adviezen, zoals om een duidelijke termijn te noemen voor het behalen van de natuurdoelen, en om aan te geven hoe de monitoring straks gaat werken en welke maatregelen achter de hand worden gehouden om tussentijds bij te sturen als de doelen in gevaar komen.
Ook vraagt de commissie m.e.r. om duidelijk te maken welke reductie aan stikstofdepositie mogelijk is met landelijke maatregelen, zodat duidelijk is wat provincies en gemeenten nog moeten doen. 'Een aantal provincies heeft al een eigen aanpak. Zorg voor afstemming tussen de aanpak van het rijk en de provincies,' staat verder in het rapport van de commissie, die ook nog adviseert om de andere milieugevolgen van de PAS in beeld te brengen, zoals de effecten voor de volksgezondheid (lucht, geluid en geur), het energieverbruik en het landschap. 'We kunnen de adviezen van de Commissie zeker gebruiken bij de verdere uitrol van de PAS in de komende tijd,' zegt programmaleider Sander de Bruin.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook