Ontwikkelingen rondom het PAS

vrijdag 17 maart 2017

Inwerkingtreding partiële herziening PAS

In de herziening zijn actuele cijfers meegenomen over stikstofdepositie en de prognoses voor economische ontwikkeling. Aanleiding van de partiële herziening PAS zijn drie wijzigingen: actualisatie van het model dat de depositie voor stikstof berekent, verwerking van de meest recente cijfers over de uitstoot van stikstof en de geactualiseerde lijst met prioritaire projecten. De beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte is op basis van deze nieuwe cijfers herberekend met behulp van AERIUS Monitor 2016. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in de PAS-gebieden over het algemeen kleiner geworden. Meer informatie over herziening PAS.

Actualisatie modules AERIUS

Met de nieuwe release van AERIUS zijn de modules geactualiseerd. Voor gebruikers zijn er nieuwe functionaliteiten bijgekomen. In de release notes van AERIUS staan alle wijzingen die met de actualisatie van AERIUS samenhangen. In een handleiding van de release notes zijn de belangrijkste wijzigingen van de actualisatie voor AERIUS-gebruikers op een rij gezet. Meer informatie over Actualisatie modules AERIUS.

Publicatie PAS-monitoringsrapportages

Drie PAS-monitoringsrapportages zijn gepubliceerd via de website van PAS in Uitvoering: de gebiedsrapportages, de landelijke rapportages natuur en de integrale rapportage. De stikstofrapportage wordt op een later moment gepubliceerd. Uit de PAS-monitoringsrapportages blijkt dat er actief gewerkt wordt aan natuurherstel en dat het PAS economische activiteiten mogelijk maakt. Een deel van de herstelmaatregelen die nodig zijn om de natuurkwaliteit te behouden, is al in gang gezet. Hester Maij, gedeputeerde Overijssel PAS: “Verandering van de natuurkwaliteit kan pas over een aantal jaar gemeten worden. Ondertussen houden we een vinger aan de pols door elk gebied jaarlijks te bezoeken.”
Meer informatie over PAS-monitoringsrapportages.

PAS

In het PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de effecten van stikstofdepositie op beschermde natuur te verminderen en tegelijkertijd economische activiteiten mogelijk te maken.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook