Onderzoekvoorstel voor milieueffectrapport PAS definitief

dinsdag 01 oktober 2013

Ter voorbereiding op de besluitvorming over de PAS wordt in opdracht van de ministeries van EZ en IenM een milieueffectrapport (plan-MER) opgesteld. Met het gereedkomen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat vast waar de plan-MER zich op zal richten.

In het milieueffectrapport worden de milieugevolgen van de PAS op landelijk niveau inzichtelijk gemaakt voor natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, water en bodem, woon- en leefmilieu en energie, en biomassa. Kern van de MER is de uitwerking van zes alternatieven die worden doorgerekend met AERIUS, het rekeninstrument van de PAS.
Onderdeel van de MER is een Passende beoordeling conform de Natuurbeschermingswet. Hiermee wordt onafhankelijk geverifieerd dat met de vast te stellen ontwikkelingsruimte en de herstelmaatregelen de Natura 2000-doelen op termijn kunnen worden bereikt.

Zienswijzen en advies commissie m.e.r.
De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is vanaf 29 april 2013 gedurende 4 weken ter inzage gelegd. Zienswijzen werden ontvangen van het Havenbedrijf Rotterdam, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Het ministerie van EZ heeft gesprekken gevoerd met de eerste twee partijen. Met de Vlaamse overheid was het ministerie van EZ al in contact over de PAS en de plan-MER. De zienswijzen worden per punt behandeld in de definitieve NRD.

Voorts heeft op 4 juni 2013 de Commissie voor de m.e.r. haar advies over de concept-NRD uitgebracht. De initiatiefnemers nemen de hoofdpunten van het advies over in de definitieve NRD. Dit betekent onder meer dat extra aandacht zal worden besteed aan een heldere definitie van de referentiesituatie en dat gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd.

Vervolg
De komende maanden stellen specialisten van DLG en TAUW de milieueffectrapportage op. De plan-MER zal daarna samen met de PAS ter inzage worden ingelegd.


Lees meer:
Oplegnotitie reikwijdte en detailniveau voor het plan-MER over de PAS

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook