Nu ook herstelstrategie├źn voor leefgebieden van soorten

vrijdag 26 augustus 2011

Op de PAS-website en in de bibliotheek van de PAS Kennisbank waren al de herstelstrategieën beschikbaar voor de 55 stikstofgevoelige habitattypen. Sinds kort zijn die niet alleen geactualiseerd en volledig up-to-date gebracht, maar ook aangevuld met veertien strategieën voor het herstel van stikstofgevoelige leefgebieden van soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.

De leefgebieden van VHR-soorten vallen vaak, maar niet altijd samen met habitattypen waar al herstelstrategieën voor geschreven waren. Voor de leefgebieden waar dat niet voor geldt zijn nu aanvullende herstelstrategieën geschreven. Ze zijn beschikbaar in de PAS-bibliotheek. Het gaat om:
Permanente bron & langzaam stromende bovenloop;
Geïsoleerde meander en petgat;
Zwakgebufferde sloot;
Zuur ven;
Grote-zeggenmoeras;
Dotterbloemgraslanden van beekdalen;
Dotterbloemgraslanden van veen en klei;
Nat, matig voedselrijk grasland;
Droog struisgrasland;
Kamgrasweide en bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veen gebied;
Kamgrasweide  en bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebeid;
Zoom, mantel en droog struweel van de duinen;
Eiken/en beukenbos van lemige zandgronden.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook