Nieuwe planning voor de PAS

donderdag 31 oktober 2013

Op 30 oktober heeft Staatssecretaris Sharon Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de PAS. De verwachting is dat het ontwerp Programma Aanpak Stikstof in het voorjaar van 2014 gereed is. Na de openbare inspraak en de bestuurlijke besluitvorming door de provincies is het streven dat de PAS in de zomer van 2014 in werking treedt.

De afgelopen periode is door alle partijen veel inzet gepleegd om de benodigde voortgang te boeken. Zo is de Plan MER in de steigers gezet, is het zogenoemde wetsvoorstel PAS aan de Kamer verzonden en zijn de gebiedsanalyses opgesteld voor opname in de PAS. Het streven was om de PAS op 1 januari 2014 in werking te laten treden.

De voor de juridische houdbaarheid noodzakelijke onderbouwing van de maatregelen in de gebiedsanalyses is echter op dit moment nog niet in alle gevallen voldoende. De betreffende gebiedsanalyses worden momenteel aangepast. Ook het verzamelen van de benodigde gegevens voor de berekeningen voor ontwikkelingsruimte heeft meer tijd gekost dan voorzien. Over de verdeling van de beschikbare ontwikkelingsruimte vindt de komende maanden overleg plaats tussen Rijk en provincies. 

Zorgvuldige afronding

Rijk en provincies hebben samen een aangepast tijdpad opgesteld om tot een zorgvuldige afronding van de PAS te komen. Een gezamenlijke ambtelijke Taskforce is ingesteld om hier een strakke sturing aan te geven. In het nieuwe tijdpad is het ontwerp Programma Aanpak Stikstof naar verwachting in het voorjaar van 2014 gereed. Belangrijke onderdelen in het ontwerp programma zijn de omvang en verdeling van ontwikkelingsruimte, de uit te voeren herstelmaatregelen en generieke maatregelen, de wijze van monitoring en bijsturing en de passende beoordeling van de PAS. 

Daarna resteren de openbare inspraak en besluitvorming door Provinciale Staten in een aantal provincies. Afhankelijk van het moment waarop deze procedures zijn afgerond kan de PAS in werking treden. De provincies en het Rijk streven ernaar dat dit in de zomer van 2014 zal zijn. 

Lees meer: Kamerbrief voortgang PAS


Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook