Na gebiedsfase: ingelaste fase ter voorbereiding van bestuurlijk overleg

donderdag 07 juli 2011

Eind volgende week loopt de gebiedsfase van de PAS ten einde. Dan liggen de rapporten van de twaalf provincies op tafel bij de projectleiding. Om een goede start te garanderen van fase IV, waarin het bestuurlijke overleg plaatsvindt dat tot een wettelijke PAS moet leiden, is een voorbereidingsfase ingelast die duurt tot half september.

Als de provinciale rapportages binnen zijn maakt de projectleiding van fase III op basis daarvan één samenvattende rapportage, als basis voor het komende bestuurlijke proces. Die opdracht is over de einddatum heen getild van fase III, waarvan het het sluitstuk was. Zo kon ruimte worden gemaakt voor de extra werkzaamheden die nodig bleken om deze fase tot een goed eind te brengen. Ook wordt in de komende weken gewerkt aan de oplossing van een aantal problemen en vragen die in fase III ter wille van het strakke tijdschema nog even bleven liggen. Daartoe behoren het verder vervolmaken van de bronbestanden voor AERIUS en het inbrengen van data over provinciaal beleid waar dat nog niet was gebeurd. Onderdeel van de komende voorbereidingsfase is ook een inhaalmanoeuvre om eventuele extra soorten in de PAS te betrekken die belangrijk zijn voor de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn van de Europese Unie. Tot nu toe was in de PAS de aandacht vooral op habitats, leefgebieden, gericht.
Tenslotte biedt de komende periode gelegenheid om een aantal uitgangspunten uit eerdere stadia van de PAS te onderbouwen en concreet te maken, zoals voor het bepalen van ontwikkelruimte, monitoring en de juridische grondslag van de PAS. Onder de programmaleiding van de PAS wordt een speciale sleutelgroep ingesteld die de werkzaamheden in de voorbereidingsfase om moet zetten in concrete voorstellen die klaar kunnen worden gelegd voor de bestuurlijke overlegtafel. Er wordt naar gestreefd om voor het eind van het jaar een bestuurlijk akkoord te bereiken over het definitieve PAS.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook