Monitoringsplan PAS verschenen

vrijdag 22 juni 2012

Deze week verscheen het 'Monitoringsplan Programmatische Aanpak Stikstof op hoofdlijnen', vertrekpunt voor een operationeel monitoringsplan dat de uitvoering van maatregelen in de PAS en de gevolgen van het beleid zoals dat in de PAS is uitgestippeld moet gaan volgen. Het plan is te downloaden vanaf deze website.

In de PAS worden maatregelen vastgelegd om ervoor te zorgen dat de natuur in Natura 2000-gebieden zich kan herstellen. Ook wordt een zekere daling van de stikstofdepositie als uitgangspunt genomen. Samen met de herstelmaatregelen moet die daling de voorwaarde scheppen voor enerzijds het behoud van de biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden, en anderzijds het gecontroleerd ontwikkelen van nieuwe activiteiten die stikstofuitstoot meebrengen. Zowel de dalende stikstofdepositie als het beoogde herstel van de waardevolle habitattypes in de natuurgebieden liggen in de toekomst en moeten dus nog worden gerealiseerd. Of dat ook werkelijk gebeurt, wordt gecontroleerd door middel van monitoring. Hetzelfde geldt voor de gecontroleerde uitgifte van 'ontwikkelingsruimte' voor het ontplooien van activiteiten met nieuwe stikstofuitstoot. Ook daarvan moet steeds worden bijgehouden hoe deze zich ontwikkelt en of dat gebeurt binnen de door de PAS gedefinieerde grenzen.
Voor deze doelen is monitoring nodig. Het deze week verschenen Monitoringsplan geeft aan hoe die monitoring tot stand moet komen. Aan het plan is meegewerkt door Agentschap NL, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Het beschrijft doel en aanpak van de monitoring, wat er moet worden gemonitord, welke informatie daarvoor nodig is, welke partijen daar een rol in spelen en hoe de organisatie eruit zou kunnen zien.
Een belangrijk kenmerk van de voorgestelde aanpak is dat deze zo veel mogelijk aansluit bij reeds bestaande monitoringsactiviteiten, zoals van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit (NSL) en de Grootschalige Concentratie en Depositiekaarten (GCN/GDN).

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook