Kamerbrief Stand van zaken PAS

zaterdag 19 juli 2014

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de PAS en het bestuurlijk overleg van 30 juni. De brief gaat onder meer in op de betekenis van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het tracé-besluit A2 en de gevolgen van de PAS voor bestemmingsplannen. In het bestuurlijk overleg is gesproken over de eerste resultaten van AERIUS Monitor 2014 voor ontwikkelingsruimte en trend in stikstofdepositie. Besloten is tot een verfijning van de raming van de ontwikkelbehoefte, gevolgd door een nieuwe doorrekening met Monitor.

Naar aanleiding van de conclusie van de Advocaat-Generaal over het tracébesluit A2 was eerder al besloten tot een screening van de gebiedsanalyses van de PAS. Deze is uitgevoerd en de voortouwnemers zijn nu bezig met het aanpassen van de gebiedsanalyses waar nodig. De staatssecretaris concludeert dat het arrest van het Hof geen gevolgen heeft voor de systematiek en de opzet van de PAS als zodanig.

Meer informatie:

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook