Gebruiker centraal bij ontwerp AERIUS II

maandag 23 april 2012

Wanneer de definitieve PAS is vastgesteld, zal er behoefte zijn aan een versie van AERIUS die kan worden gebruikt bij het aanvragen en verlenen van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Daarvoor wordt AERIUS II ontwikkeld.

Geen beschrijvingZowel initiatiefnemers van economische ontwikkelingen als het bevoegde gezag moeten er de informatie aan kunnen ontlenen om het verlenen van vergunningen mogelijk te maken. Bij het ontwikkelen van AERIUS II wordt de gebruiker centraal gesteld. Potentiële eindgebruikers worden daarom actief betrokken bij het ontwerpen van de gebruikersfunctionaliteit. Deze aanpak wordt ook wel User Centered Design (UCD) genoemd. AERIUS moet natuurlijk een aantal standaardfuncties vervullen en rekentechnische voorzieningen bieden. Maar het belangrijkste is dat de gebruiker die straks ook zonder moeite kan toepassen. AERIUS moet dus gebruiksvriendelijk worden, en UCD draagt daaraan bij. In de ontwikkelfase wordt daarom ruim aandacht besteed aan het leren kennen van de gebruiker en het in beeld brengen van diens omgang met de te ontwikkelen applicatie.
Samen met een aantal toekomstige gebruikers worden momenteel de wensen en eisen voor AERIUS II in kaart gebracht. Daartoe organiseert het ministerie van EL&I meerdere werkbijeenkomsten, verdeeld over vijf pilots met verschillende gebruikers. Na elk van de pilot rondes wordt een nieuw prototype gemaakt, om zo uiteindelijk een opzet voor AERIUS II te bereiken die aan de informatiebehoeften voldoet van vergunningaanvrager èn vergunningverlener.
De vijf pilots zijn:

    • Het Havenbedrijf Rotterdam;
    • Tracébesluit van de A74 bij Venlo;
    • De Overijsselse Proeftuin Natura 2000;
    • Gemeente Steenwijkerland;
    • Vergunningverlening en provinciaal beleid.

Begin maart was de eerste ronde van de werkbijeenkomsten voor de pilots. Dat leverde veel informatie op over de eisen waaraan AERIUS II zou moeten voldoen en de zaken die AERIUS II voor het beleids- en vergunningverleningproces in beeld moet gaan brengen. Bij gebruikers is het denkproces over AERIUS II op gang gekomen en voor de ontwikkelaars van AERIUS II zijn de eerste beelden vanuit gebruikers duidelijk geworden zodat met het eerste prototype kon worden begonnen.
In mei en september volgen nieuwe werkbijeenkomsten.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook