Fase III: gebiedsanalyses maken met een instrumentarium in wording

donderdag 23 juni 2011

Op het ogenblik wordt in de provincies hard gewerkt aan stikstofanalyses voor in totaal 134 Natura 2000-gebieden. Dat gebeurt onder flinke tijdsdruk, terwijl intussen nog wordt gewerkt aan het vervolmaken van het instrumentarium. Half juli moeten er twaalf provinciale rapporten liggen met de resultaten van de analyses.

Op dat moment begint het voorbereidende gedeelte van fase IV van de PAS. In die fase nemen provinciale en landelijke bestuurders beslissingen die moeten leiden tot de wettelijke PAS. Dat doen ze op basis van de resultaten die nu worden voorbereid. De uitkomsten van de huidige stikstofanalyses moeten een beeld geven van de maatregelen die nodig zijn om de achteruitgang van bedreigde habitattypes te stoppen en om op termijn de instandhoudingsdoelen te halen, en van de kosten van die maatregelen. Daarnaast moeten ze duidelijk maken of de beschikbare ontwikkelruimte - voor het ontplooien van nieuwe activiteiten waar stikstofemissie aan te pas komt - kan voorzien in de te verwachten ontwikkelbehoefte. Die ontwikkelruimte die beschikbaar komt zal in elk geval een verdere daling van de stikstofdepositie in de komende twintig jaar niet in de weg staan.
Behalve door de strakke tijdsplanning wordt de tijdsdruk ook veroorzaakt doordat de winkel nog wordt afgebouwd terwijl de verkoop doorgaat: gaande het proces worden bijvoorbeeld brongegevens vervangen door betere en worden nog de nodige aanpassingen aangebracht aan het rekeninstrument AERIUS, waarmee ontwikkelingen in de depositie van stikstof in beeld worden gebracht. Dat maakt het analyseren niet makkelijker, maar het is nodig om de ambitieuze tijdplanning te kunnen halen. Op deze manier werken rijk en provincies intensief samen om een succes te kunnen maken van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook