Extra aandacht voor houdbaarheid en omvang ontwikkelingsruimte PAS

dinsdag 08 april 2014

Staatssecretaris Dijksma, de minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden landelijk gebied en de Unie van Waterschappen onderstrepen de noodzaak om zo spoedig mogelijk tot een PAS te komen. Tegelijk mag snelheid niet ten koste gaan van kwaliteit. De bestuurders hebben daarom besloten om het programma PAS, inclusief de gebiedsanalyses, nog te screenen op enkele aandachtspunten rond de werking en houdbaarheid van de PAS. Ook hebben zij besloten het ontwerp programma PAS, wat ter inzage wordt gelegd, op te stellen op basis van ‘AERIUS 1.7/Monitor 2014’. Hierin worden de meest recente beschikbare gegevens verwerkt.

Rijk en provincies achten zorgvuldigheid bij het vaststellen van de PAS van groot belang om problemen bij toestemmingverlening voor projecten later te voorkomen. Ook is het noodzakelijk om met alle partijen op een zorgvuldige wijze overeenstemming te bereiken over ruimte voor economische ontwikkelingen.

Op basis van de nieuwe rekenresultaten willen de bestuurders vóór het zomerreces afspraken maken over de verdeling van de beschikbare ontwikkelingsruimte. De terinzagelegging van het ontwerp-programma PAS, aanvankelijk gepland in het voorjaar, volgt na deze besluitvorming. Inzet blijft om de PAS nog dit jaar van start te laten gaan.

Meer informatie: Kamerbrief over voortgang PAS en beantwoording vragen

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook