Extra aandacht voor gebiedsanalyses, depositiedaling en situatie Zeeland bij afronding PAS

donderdag 09 oktober 2014

De PAS en de onderliggende gebiedsanalyses zijn in concept bijna gereed. Op 17 september hebben staatssecretaris Dijksma, de minister van IenM, gedeputeerden en de Unie van Waterschappen de stand van zaken besproken. Besloten werd om nog een finale juridische toets uit te voeren op de gebiedsanalyses. Voor Natura 2000-gebieden waar depositiedaling nog niet is gegarandeerd, worden  oplossingen onderzocht. In Zeeland is sprake van een bijzondere situatie waarvoor afzonderlijk bestuurlijk overleg zal plaatsvinden.

De PAS moet een dragende onderbouwing bieden voor de toestemmingsbesluiten voor economische ontwikkelingen die gepaard gaan met de uitstoot van stikstof. De gebiedsanalyses vormen daarvoor het fundament. In een finale toets zal worden beoordeeld of de eerder geformuleerde juridische aandachtspunten goed zijn doorgevoerd in de gebiedsanalyses en in samenhang met andere relevante onderdelen van het programma voldoende basis bieden voor de juridische houdbaarheid van toestemmingsbesluiten.

Naar depositiedaling in alle gebieden
In het Bestuurlijk Overleg is verder vastgesteld dat er op basis van de huidige berekeningen met AERIUS voor een belangrijk deel in de verwachte behoefte aan ontwikkelingsruimte op verantwoorde wijze kan worden voorzien door de PAS. Echter, in een flink aantal gebieden is depositiedaling in delen van het gebied nog niet gegarandeerd. Afgesproken is dat op gebiedsniveau nader zal worden geanalyseerd wat de oorzaken zijn en in welke passende oplossingen kan worden voorzien. Daarbij is niet uit te sluiten dat (op termijn) aanvullende brongerichte maatregelen nodig zijn.

In Zeeland blijkt, door specifieke omstandigheden, te weinig ontwikkelingsruimte te zijn voor de economische ontwikkelingen die de provincie voor ogen staan. Na een grondige analyse van de situatie zal bestuurlijk overleg worden gevoerd over een oplossing.

Planning
Medio november bespreken de bestuurders de resultaten van de afgesproken acties en besluiten zij of de terinzagelegging en - gelijktijdig - voorhang van het ontwerpprogramma bij de Eerste Kamer en Tweede Kamer in december van dit jaar verantwoord is.

Meer informatie: Kamerbrief voortgang PAS

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook