Akkoord over aanvullend pakket landbouwmaatregelen

donderdag 15 december 2011

De staatssecretarissen Bleker (EL&I) en Atsma (I&M) hebben een akkoord bereikt met de Land- en Tuinbouworganisatie  (LTO) Nederland over een aanvullend pakket landbouwmaatregelen dat in het kader van de PAS moet zorgen voor een extra daling van de stikstofdepositie in de komende jaren. Dat staat in de brief aan de Kamer die staatssecretaris Bleker vandaag heeft verstuurd.

Het pakket omvat aangescherpte eisen voor het emissie-arm aanwenden van dierlijke mest, het beperken van de stalemissies door aanscherpen en uitbreiden van de AMvB Huisvesting en voer- en managementmaatregelen in de veehouderij.

Bij het aanwenden van dierlijke mest gaat het om emissies op bouwland en op grasland op klei, aldus de Kamerbrief. De emissie-eisen hebben betrekking op nieuwbouw of uitbreiding van bestaande stallen in de melkveehouderij en een aantal deelsectoren van de varkens- en pluimveehouderij. Voer- en managementmaatregelen om de ammoniakemissie te beperken zullen vooral betrekking hebben op de melkveehouderij, waar er op dit moment in de praktijk ervaring mee wordt opgedaan. De bedoeling is om veehouders de keuze te geven uit meerdere erkende voer- en managementmaatregelen om aan deze verplichting te voldoen. Alle maatregelen zullen op 1 januari 2014 van kracht worden. In totaal levert dit extra pakket aan maatregelen een reductie van ammoniakemissie op van 10 kiloton.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook