Staatssecretaris Bleker: 'Vertrouwen in de PAS'

donderdag 15 december 2011

'Samen met de provincies ben ik tot de conclusie gekomen dat er vertrouwen is in het PAS-systeem en dat – onder de voorwaarde dat de benodigde maatregelen per gebied worden getroffen – met de PAS houdbare vergunningen verstrekt kunnen worden.' Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer die vandaag is verstuurd.

Met de PAS zoals die op dit moment is uitgewerkt, de wetenschappelijke toetsing die erop heeft plaatsgevonden en de bereikte bestuurlijke overeenstemming, 'ligt er een stevig en samenhangend PAS-systeem klaar dat in de praktijk kan gaan werken,' aldus de bewindsman.

Met de provincies heeft Bleker afgesproken dat gezamenlijk vóór 1 april het definitieve PAS wordt vastgesteld. Daarin zijn dan ook de landelijke maatregelen opgenomen die voor een extra daling van de stikstofdepositie moeten zorgen en waarover de ministeries van EL&I en Infrastructuur en Milieu recentelijk overeenstemming hebben bereikt met Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland. Ook de uitkomst van een voorlichting door de Raad van State, waarvoor de staatssecretaris medio januari een officieel verzoek wil indienen, wordt daarin betrokken. Hetzelfde geldt voor de resultaten van een praktijktoets over het proces van vergunningverlening op basis van de PAS, die de bewindsman samen met de provincies in de eerste maanden van 2012 wil uitvoeren.

Het definitieve PAS zoals dat er op 1 april moet liggen, beschrijft het systeem en de werking inclusief de spelregels voor het verdelen van ontwikkelingsruimte. Het akkoord over het definitieve PAS omvat dan ook afspraken over het tijdstip en de manier waarop alle 133 Natura 2000-gebieden onderdeel uit gaan maken van de PAS, zodat voor deze gebieden bij vergunningverlening rechtstreeks een beroep kan worden gedaan op de PAS.
Voordat het zo ver is moeten de provincies echter eerst nog definitieve afspraken maken over de maatregelenpakketten per gebied, in het licht van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), en daarvoor draagvlak creëren. Partijen zullen samen in deze periode afspraken maken over de hydrologische maatregelen, aldus de Kamerbrief.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook