Plan-MER voor de PAS: conceptnotitie ter inzage

vrijdag 26 april 2013

Vanaf 29 april ligt de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Die notitie is onderdeel van het proces om tot een milieueffectrapportage voor de gehele PAS te komen. In de vier weken na 29 april kunnen zienswijzen worden ingediend op de conceptnotitie. 

Voor de PAS als programma wordt nu gewerkt aan een milieueffectrapportage. Deze rapportage, de plan-MER, is bedoeld om  het milieubelang volwaardig mee te nemen in de besluitvorming. De plan-MER geeft de te verwachten milieueffecten weer van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Onderdeel ervan is een Passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998. 
De eerste stap is het opstellen van een conceptnotitie Reikwijdte & Detailniveau  Daarin worden de aanleiding en aanpak van het milieueffectentraject beschreven. Ook is aangegeven op welke wijze en tot welk detailniveau de milieueffecten worden beschreven.
De conceptnotitie Reikwijdte & Detailniveau is voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. Daarnaast krijgt een ieder de gelegenheid een zienswijze, ofwel gemotiveerde reactie, in te dienen op het voornemen om een plan-MER inclusief passende beoordeling op te stellen en/of op de conceptnotitie Reikwijdte & Detailniveau. Het is niet mogelijk om in dit stadium te reageren op de Programmatische Aanpak Stikstof zelf.
Mede naar aanleiding van de reacties wordt de definitieve notitie Reikwijdte & Detailniveau vastgesteld.

Hoe kunt u reageren?
De conceptnotitie Reikwijdte & Detailniveau wordt digitaal ter inzage gelegd van 29 april tot en met 27 mei. In deze periode kunt u de conceptnotitie digitaal raadplegen op deze website, of inzien op de vestiging van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Houd daarbij rekening met de reguliere openingstijden.
Gedurende de genoemde termijn mag iedereen een zienswijze kenbaar maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk per post of digitaal via internet indienen van 29 april tot en met 27 mei. Uw digitale reactie kunt u versturen aan zienswijzenatura2000@minez.nl.
Schriftelijke reacties kunt u naar het onderstaande adres sturen:
Ministerie van Economische Zaken
Programmadirectie Natura 2000, t.a.v. Zienswijze Reikwijdte & Detailniveau plan-MER PAS
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook