Rijksoverheid logo

Programma Aanpak Stikstof

Terinzagelegging ontwerp partiële herziening PAS van start

Van 7 november 2016 tot en met 18 december 2016 ligt het ontwerp partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof ter inzage. U kunt in deze periode uw mening geven op het gedeeltelijk herziene programma door een zienswijze in te dienen. Dit kan bij voorkeur digitaal, maar ook schriftelijk of telefonisch. Lees verder..

Het vastgestelde partieel herziene programma en MER

Het vastgestelde programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor het Programma Aanpak Stikstof is een Plan MER (milieueffectrapportage), inclusief passende beoordeling opgesteld. De passende beoordeling is geactualiseerd.

Vergunningverlening en gebruik AERIUS

Vanaf 1 juli 2015 kunnen meldingen worden gedaan en Natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden aangevraagd bij de provincies en in sommige gevallen bij het Rijk. Voor vergunningaanvragen en -verlening wordt gebruik gemaakt van het rekeninstrument AERIUS.
Op 17 juni 2015 is in de Staatscourant de Regeling programmatische aanpak stikstof gepubliceerd waarin onder andere regels zijn opgenomen over het gebruik van AERIUS. De Regeling is gewijzigd naar aanleiding van de actualisatie van AERIUS en de prioritaire projectenlijst. De wijziging Regeling is op 14 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Monitoring

De resultaten van de PAS worden de gehele looptijd van het programma nauwkeurig gevolgd. De aanpak hiervan is beschreven in het monitoringsplan.

Website “PAS in uitvoering”

Voor meer informatie over de uitvoering van de PAS kunt u terecht op de website “PAS in uitvoering”.

Over welke natuurgebieden gaat de PAS?

In de PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofgevoelig habitattype voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden. Klik op de afbeelding voor een overzicht.

Geen beschrijving


Geen beschrijving

AERIUS toont depositie van nieuw project:

AERIUS is het instrument dat de invloed van een nieuwe stikstofbron op de omgeving in beeld brengt: tot hoeveel depositie op welke plaats leidt een nieuw te vestigen emissiebron?
AERIUS wordt gebruikt door aanvragers en verleners van vergunningen, en door degenen die controleren of de ontwikkeling van de depositie rond een bepaald Natura 2000-gebied binnen de afgesproken grenzen blijft. Lees verder op www.aerius.nl

Geen beschrijving

Klik hier voor toegang tot de AERIUS Calculator:

klik hier om snel naar AERIUS Monitor  te gaan.

Logo herstelstrategieën

Herstelstrategieën helpen habitattypen er bovenop

Naast minder stikstof zijn er andere factoren die helpen om bedreigde habitattypen in de Natura 2000-gebieden op te laten leven. Om die te stimuleren zijn herstelmaatregelen opgesteld en gebundeld in herstelstrategieën. Lees verder

Samenwerkende partners

Bij het ontwerpen van de PAS zijn verschillende partijen vanuit de overheid betrokken. Dat zijn de ministeries van I&M en van EZ - nationaal verantwoordelijk voor milieu en infrastructuur resp. natuur, landbouw en economie - de provincies omdat zij vaak het bevoegd gezag zijn bij het verlenen van vergunningen, en de ministeries van Defensie en opnieuw I&M en EZ omdat zij in de overige gevallen het bevoegd gezag uitoefenen over natuurgebieden.

De PAS....

  • Waarborgt dat Natura 2000-doelen worden gehaald
  • Trekt vergunningverlening Natuurbeschermingswet vlot

  • Vereenvoudigt vergunningverlening rond stikstof en natuur

  • Biedt gebruiksvriendelijk rekeninstrument AERIUS voor vergunningverlening

  • Biedt duidelijkheid en zekerheid aan initiatiefnemers