Rijksoverheid logo

Programma Aanpak Stikstof

Partiële herziening PAS

Het programma aanpak stikstof 2015-2021, dat op 1 juli 2015 in werking is getreden, is partieel herzien. Dit hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu, handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie en Gedeputeerde Staten van de provincies besloten. Het besluit is op 14 december gepubliceerd in de Staatscourant. Het partieel herziene programma treedt op 15 december 2015 in werking.

Het vastgestelde partiëel herziene programma, MER en Nota van antwoord.

Het vastgestelde programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor het Programma Aanpak Stikstof is een Plan MER (milieueffectrapportage), inclusief passende beoordeling opgesteld. De passende beoordeling is geactualiseerd.

Van 7 september 2015 tot en met 18 oktober 2015 lag het ontwerp partiële herziening PAS ter inzage en kon een zienswijze worden ingediend. Totaal zijn er 71 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn gebundeld en zijn (geanonimiseerd) beantwoord in de Nota van Antwoord.

Vergunningverlening en gebruik AERIUS

Vanaf 1 juli kunnen meldingen worden gedaan en Natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden aangevraagd bij de provincies en in sommige gevallen bij het Rijk. Voor vergunningaanvragen en -verlening wordt gebruik gemaakt van het rekeninstrument AERIUS.
Op 17 juni is in de Staatscourant de Regeling programmatische aanpak stikstof gepubliceerd waarin onder andere regels zijn opgenomen over het gebruik van AERIUS. De Regeling is gewijzigd naar aanleiding van de actualisatie van AERIUS en de prioritaire projectenlijst. De wijziging Regeling is op 14 december gepubliceerd in de Staatscourant. 

Monitoring

De resultaten van de PAS worden de gehele looptijd van het programma nauwkeurig gevolgd. De aanpak hiervan is beschreven in het monitoringsplan.

Website “PAS in uitvoering”

Voor meer informatie over de uitvoering van de PAS kunt u terecht op de website “PAS in uitvoering”.

Over welke natuurgebieden gaat de PAS?

In de PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofgevoelig habitattype voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 117 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden. Klik op de afbeelding voor een overzicht.

Geen beschrijving

De PAS....

  • Waarborgt dat Natura 2000-doelen worden gehaald
  • Trekt vergunningverlening Natuurbeschermingswet vlot
  • Vereenvoudigt vergunningverlening rond stikstof en natuur
  • Biedt gebruiksvriendelijk rekeninstrument AERIUS voor vergunningverlening
  • Biedt duidelijkheid en zekerheid aan initiatiefnemers

Over de PAS

De PAS in het kort

Natura 2000 en de stikstofproblematiek

Hoe werkt de PAS?

Vergunningverlening onder de PAS

Monitoring en bijsturing

Samenwerkende partijen

Veelgestelde vragen

Zie ook:

Prioritaire projecten

Planning

Geen beschrijving


Bedrijvenfolder:

De PAS is er voor alle bedrijven die stikstof uitstoten.

Wilt u weten wat de PAS voor u betekent en hoe u ontwikkelruimte en een vergunning aanvraagt zodra de PAS in werking is getreden? Lees dan de folder Programmatische Aanpak Stikstof voor bedrijven

PAS wijzer: Hoe werkt de PAS

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof.

De PAS wijzer legt kort en bondig uit wat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is en hoe de PAS werkt. Ook AERIUS als rekeninstrument van de PAS komt aan bod.

De praktische uitwerking van de PAS in een gebied wordt geïllustreerd aan de hand van het Limburgse Natura 2000-gebied de Zeldersche Driessen.

Geen beschrijving


Geen beschrijving

AERIUS toont depositie van nieuw project:

AERIUS is het instrument dat de invloed van een nieuwe stikstofbron op de omgeving in beeld brengt: tot hoeveel depositie op welke plaats leidt een nieuw te vestigen emissiebron?
AERIUS wordt gebruikt door aanvragers en verleners van vergunningen, en door degenen die controleren of de ontwikkeling van de depositie rond een bepaald Natura 2000-gebied binnen de afgesproken grenzen blijft. Lees verder op www.aerius.nl

Geen beschrijving

Klik hier voor toegang tot de AERIUS Calculator:

Voor geautoriseerde gebruikers: klik hier om snel naar AERIUS Monitor  te gaan.

Logo herstelstrategieën

Herstelstrategieën helpen habitattypen er bovenop

Naast minder stikstof zijn er andere factoren die helpen om bedreigde habitattypen in de Natura 2000-gebieden op te laten leven. Om die te stimuleren zijn herstelmaatregelen opgesteld en gebundeld in herstelstrategieën. Lees verder

Samenwerkende partners

Bij het ontwerpen van de PAS zijn verschillende partijen vanuit de overheid betrokken. Dat zijn de ministeries van I&M en van EZ - nationaal verantwoordelijk voor milieu en infrastructuur resp. natuur, landbouw en economie - de provincies omdat zij vaak het bevoegd gezag zijn bij het verlenen van vergunningen, en de ministeries van Defensie en opnieuw I&M en EZ omdat zij in de overige gevallen het bevoegd gezag uitoefenen over natuurgebieden.